เวลาที่เริ่มต้นเปิดตัวเวปไซด์ของโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมผ่านมาเกือบครึ่งปี  เรายังยืนยันวัตถุประสงค์เดิม คือ เพื่อการสื่อสาร เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นช่องทางของเด็กและเยาวชน ทางหนึ่ง   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เวปไซด์ของเราอาจจะล่าช้า บ้าง เพราะในห้วงเวลาที่ผ่านมานี้ พวกเราได้ปฏิบัติงานมากมายหลายอย่าง ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไปพร้อมๆกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการเพื่อประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา ในราวๆ กลางเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา ซึ่งเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  กลางเดือนมกราคม  พวกเราได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก  เด็กใหญ่ เด็กเล็ก ครูและบุคลากร  ผู้ปกครอง ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันซึ่งนับว่าเป็นเกียรติยศของโรงเรียน    เวลาที่ผ่านไปเราก็คงไม่หยุดนิ่งแม้จะเชื่องช้าบ้างก็ตาม  เราพอมีผู้ที่เสียสละและมีความเชี่ยวชาญที่คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำ อยู่บ้าง แต่หากท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม กรุณาให้ข้อเสนอแนะก็คงเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครูและบุคลากร    รวมทั้งชุมชนทางการศึกษาแห่งนี้
            สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา เป็นฝีมือของโคร หรือ    กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนล้วนเป็นฝีมือของลูกหลานชาวศรีบัวบานทั้งสิ้น ครูเป็นผู้คอยชี้แนะ ชี้นำ และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในโอกาสต่อไปลูกๆ ของเราก็คงมีโอกาสแสดงฝีมือมากยิ่งขึ้น มีช่องทางที่จะสื่อสาร เรียนรู้โลกกว้างมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้เท่าเทียมและมีข้อจำกัดน้อยลง
         ขอให้ท่านได้ให้กำลังใจและสนับสนุนพวกเรา และขอเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมชมเวปไซด์นี้อีก
ขอขอบคุณ
 ทองจันทร์  ศรีคำแท้