Sri Bua Ban Witthaya Khom


ประกาศ  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

 

เรื่อง  สอบราคาซื้อหนังสือเรียน

--------------------------------

                         ด้วยโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  22/2546  สั่ง  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  ..  2546  เรื่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน     จำนวน  77  รายการ    ราคากลาง 329,309.60 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์)รายละเอียดตามรายการแนบท้ายประกาศนี้

                         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                               1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

                               2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                               3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                               4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่            โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม    วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง          การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                         กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2552  ถึงวันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  2552  ระหว่างเวลา  8.30  .  ถึงเวลา  16.30  .  ในวันทำการของทางราชการ  ณ  ห้องบริหารทั่วไป  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  9  เมษายน  พ.ศ.  2552  ตั้งแต่เวลา  10.00 – 11.00  น.

                         ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดพร้อมเอกสารสอบราคาได้ที่  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม พ.ศ. 2552  ถึงวันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2552  ระหว่างเวลา  8.30  .  ถึงเวลา  16.30  .  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-4258-7117  ในวันและเวลาราชการ

 

                         ประกาศ    วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2552

 

                                                                                                               นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้

                                                                                             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

 

 

 

รายการหนังสือเรียน

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต  1

 

ลำดับที่ระดับชั้นชื่อหนังสือเรียนสำนักพิมพ์ผู้เรียบเรียงจำนวนเล่ม
1ม.1คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม  1สกสคสสวท88
2ม.1คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม  2สกสคสสวท88
3ม.1สารและสมบัติของสารสกสคสสวท88
4ม.1แรงและการเคลื่อนที่ของพลังงานสกสคสสวท88
5ม.1สังคมอจทดร.กษมลและคณะ88
6ม.1ประวัติศาสตร์อจทณรงค์และคณะ88
7ม.1พระพุทธศาสนาอจทดร.วิทย์และเสถียรพงษ์88
8ม.1วรรณคดีวิจักษ์สกสคกระทรวงศึกษาธิการ88
9ม.1วิวิธภาษาสกสคกระทรวงศึกษาธิการ88
10ม.1My World 1ทวพManuel dos santos88
11ม.1การงานอาชีพและเทคโนโลยีพวนายโกวิท ประวาลพฤกษ์88
12ม.1ทัศนศิลป์อจทนายสุชาติ เขาทองและคณะ88
13ม.1สุขศึกษาอจทดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ และคณะ88
14ม.2คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม  1สกสคสสวท110
15ม.2คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม  2สกสคสสวท110
16ม.2โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศสกสคสสวท110
17ม.2ประวัติศาสตร์อจทณรงค์และคณะ110
18ม.2พระพุทธศาสนาอจทดร.วิทย์และเสถียรพงษ์110
19ม.2พัฒนาทักษะภาษาวพนายเสนีย์  วิลาวรรณ110
20ม.2การงานอาชีพและเทคโนโลยีพวนายยุทธ ไกยวรรณ์110
21ม.2ดนตรี-นาฏศิลป์อจทนายสุดใจ ทศพรและคณะ110
22ม.2สุขศึกษาอจทดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ และคณะ110
23ม.3คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม  1สกสคสสวท126
24ม.3คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม  2สกสคสสวท126
25ม.3สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสกสคสสวท126
26ม.3ประวัติศาสตร์อจทณรงค์และคณะ126
27ม.3พระพุทธศาสนาอจทดร.วิทย์และเสถียรพงษ์126
28ม.3วรรณคดีวิจักษ์สกสคกระทรวงศึกษาธิการ126
29ม.3การงานอาชีพและเทคโนโลยีพวนายยุทธ ไกยวรรณ์126
30ม.3ทัศนศิลป์อจทนายสุชาติ เขาทองและคณะ126
31ม.3สุขศึกษาอจทดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ และคณะ126
32ม.4คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม  1สกสคสสวท48
33ม.4คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม  2สกสคสสวท48
34ม.4คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม  1สกสคสสวท48
35ม.4คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม  2สกสคสสวท48
36ม.4สารและสมบัติของสารสกสคสสวท48
37ม.4แรงและการเคลื่อนที่สกสคสสวท48
38ม.4เคมี  เล่ม  1สกสคสสวท48
39ม.4เคมี  เล่ม  2สกสคสสวท48
40ม.4ชีววิทยา  เล่ม  1สกสคสสวท48
41ม.4ชีววิทยา  เล่ม  2สกสคสสวท48
42ม.4ฟิสิกส์  1สกสคสสวท48
43ม.4ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมืองพวผศ.กวี วรกวินและคณะ48
44ม.4ประวัติศาสตร์อจทณรงค์และคณะ48
45ม.4พระพุทธศาสนาอจทดร.วิทย์และเสถียรพงษ์48
46ม.4ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สกสคกระทรวงศึกษาธิการ48
47ม.4วรรณคดีวิจักษ์สกสคกระทรวงศึกษาธิการ48
48ม.4Speed upทวพSusan Axbey48
49ม.4การงานอาชีพและเทคโนโลยีพวนายโกวิท ประวาลพฤกษ์48
50ม.4ทัศนศิลป์อจทนายสุชาติ เขาทองและคณะ48
51ม.4สุขศึกษาอจทดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ และคณะ48
52ม.5คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม  1สกสคสสวท61
53ม.5คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม  2สกสคสสวท61
54ม.5เคมี  เล่ม  3สกสคสสวท40
55ม.5เคมี  เล่ม  4สกสคสสวท40
56ม.5ชีววิทยา  เล่ม  3สกสคสสวท40
57ม.5ชีววิทยา  เล่ม  4สกสคสสวท40
58ม.5ฟิสิกส์  2สกสคสสวท40
59ม.5พระพุทธศาสนาอจทดร.วิทย์และเสถียรพงษ์61
60ม.5ประวัติศาสตร์อจทณรงค์และคณะ61
61ม.5วรรณคดีวิจักษ์สกสคกระทรวงศึกษาธิการ61
62ม.5Speed upทวพSusan Axbey61
63ม.5การงานอาชีพและเทคโนโลยีพวนายยุทธ ไกยวรรณ์61
64ม.5ดนตรีอจทนายสุดใจ ทศพรและคณะ61
65ม.5สุขศึกษาอจทดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ และคณะ61
66ม.6คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม  1สกสคสสวท19
67ม.6สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสกสคสสวท19
68ม.6เคมี 5สกสคสสวท19
69ม.6ชีววิทยา  เล่ม 5สกสคสสวท19
70ม.6ฟิสิกส์  3สกสคสสวท19
71ม.6พระพุทธศาสนาอจทดร.วิทย์และเสถียรพงษ์35
72ม.6ประวัติศาสตร์อจทณรงค์และคณะ35
73ม.6วรรณคดีวิจักษ์สกสคกระทรวงศึกษาธิการ35
74ม.6Speed upทวพSusan Axbey35
75ม.6การงานอาชีพและเทคโนโลยีพวนายยุทธ ไกยวรรณ์35
76ม.6นาฏศิลป์อจทนางสุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และคณะ35
77ม.6สุขศึกษาอจทดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ และคณะ35

 

 

Make a Free Website with Yola.