ผู้บริหารและบุคลากร


 
 


 ผู้บริหารโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1


บุคลากรที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์(*)สีม่วงที่ชื่อ มีอีเมล์ที่ถูกซ่อนไว้เพื่อป้องกัน Spam กรุณาคลิ๊กที่ชื่อบุคลากรที่ต้องการติดต่อ จะเห็นหน้าต่างเพื่อกรอกรหัส 2 รหัส(ตามที่ปรากฏ)แล้วจึงคลิ๊กเพื่อดูอีเมล์

นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้*

นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้*


ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายพิบูลย์  ด้วงคำภา

นายพิบูลย์  ด้วงคำภา*


ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

วุฒิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง  นครพนม

ลูกจ้างประจำของโรงเรียน

นายทองพูล โคตรภู
นายทองพูล โคตรภู

 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

 ยามรักษาความ

              ปลอดภัย

นายมานะ ไตรยะถา

นายมานะ ไตรยะถา


 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

 นักการภารโรง

คณะครูของโรงเรียน

นางสาวอนงค์นาถ บุญน้อย
นางสาวอนงค์นาถ บุญน้อย

 

 (การบริหารการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

 สกลนคร

ครู

อังกฤษ

 

ชั้น ม.3&5

นางสาวอารีย์วรรณ จิตรสม
นางสาวอารีย์วรรณ จิตรสม

 

(การจัดการ)

 สถาบันราชภัฎสกลนคร

ครู

คหกรรม

ชั้น ม.1,2,3

email
 นายอโศก สิงห์ศิลป์*

 

(อุตสาหกรรม)

 วิทยาลัยครูอุดรธานี

ครู

อุตสาหกรรม

ชั้น ม.3,4,5

email

นายเชิดพงศ์ ชาชุมวงศ์*

 

(คณิตศาสตร์)

 วิทยาลัยครูสกลนคร

ครู

คณิตศาสตร์

ชั้น ม.3,4,5

นายโชคดี บุโพธิ์

นายโชคดี บุโพธิ์

 

(เกษตร)

 วิทยาลัยครูสกลนคร

ครู

เกษตร

ชั้น ม.3,4,5

นางอินทวี กิจสมพงษ์

นางอินทวี กิจสมพงษ์*

 

(คหกรรม)

 วิทยาลัยครูสกลนคร

ครู

ภาษาอังกฤษ     

ชั้น ม.4-6

นางกนกพรรณ ทรมนตรี

นางกนกพรรณ ทรมนตรี*

 

(สังคมศึกษา)

 วิทยาลัยครูสกลนคร

ครู

สังคมศึกษา

ชั้น ม.2-6

นางสาวกนกวรรณ  ทองเรือง

นางสาวกนกวรรณ  ทองเรือง


(บริหารธุรกิจ)

 สถาบันราชภัฎจันทร์เกษม

ครู

สุขศึกษา         

ชั้น ม.2-6

นางลลิดา วงษ์จันดี

นางลลิดา วงษ์จันดี

 

 (การบริหารการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครู

สังคมศึกษา

ชั้น .4-6

นางมัสยา นามเหลา

นางมัสยา นามเหลา


(การประถมศึกษา)ม.ขอนแก่น

(วัดและประเมินผลการศึกษา)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ครู

ภาษาอังกฤษ

ชั้น ม.1-2       

นางสยุมพร พูลเกิด

นางสยุมพร พูลเกิด*

 

(ภาษาอังกฤษ)

 วิทยาลัยครูสกลนคร

ครู

ภาษาอังกฤษ

ชั้น ม.2-5

นางธิดารัตน์  วังวร

นางธิดารัตน์  วังวร*

 

(สังคมศึกษา)

 วิทยาลัยครูสกลนคร

ครู

สังคมศึกษา

ชั้น ม.3,4,5

นางปาริชาติ ชาชุมวงศ์

นางปาริชาติ ชาชุมวงศ์*

 

(การวิจัยการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครู

คณิตศาสตร์         

ชั้น ม.2,5

ว่าที่ พ.ต.พิเชษฐ์ กำภูศิริ

ว่าที่ พ.ต.พิเชษฐ์ กำภูศิริ*

 

(ดยตรี)

 วิทยาลัยครูสกลนคร

ครู

ดนตรี

ชั้น ม. 1,2,3

น.ส.พิชามญช์ วงษ์สุรภินันท์

น.ส.พิชามญช์ วงษ์สุรภินันท์


(วิทยาศาสตร์)

(คอมพิวเตอร์)

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

จันทร์เกษม

ครู

คอมพิวเตอร์

ชั้น ม.3-5

นางพงษ์ผกา มีสวัสดิ์

นางพงษ์ผกา มีสวัสดิ์


 (การจัดการ)

 สถาบันราชภัฎสกลนคร

ครู

พลศึกษา,สุขศึกษา

ชั้น ม.1,2

 ว่าที่ ร.ต.วราวุธ คำพระรัตนตรัย
 ว่าที่ ร.ต.วราวุธ คำพระรัตนตรัย*


ค.บ.

 (วิทยาศาสตร์)

 วิทยาลัยครูสกลนคร

ครู

วิทยาศาสตร์

ชั้น ม.2-3

นางรุ่งทิวา ควรชม

นางรุ่งทิวา ควรชม*

 

(การวิจัยการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ครู

 คณิตศาสตร์         

 ชั้น ม 1,6

นายปรีชา  วงษา

นายปรีชา  วงษา*

 

(การบริหารการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครู

ภาษาไทย          

ชั้น ม.4-6

นางสุพรรณี ถวิลไพร

นางสุพรรณี ถวิลไพร*

 

(วิทยาศาสตร์)(ฟิสิกส์)

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครู

ฟิสิกส์         

ชั้น ม.4-6

นายวิชัย ถวิลไพร

นายวิชัย ถวิลไพร*

 

(วิทยาศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครู

ชีววิทยา          

ชั้น ม.4-6

นายสุทธิพงษ์  ทองสอดแสง

นายสุทธิพงษ์  ทองสอดแสง*

 

(การบริหารการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครู

พลานามัย          

ชั้น .2- 6

นายวิธวัฒน์ แสนวิเศษ

นายวิธวัฒน์ แสนวิเศษ*


ป.กศ.สูง (ภาษาไทย)

 วิทยาลัยครู สกนครครู

ภาษาไทยชั้ นม.1-3

 
Clicky Web Analytics
 

Make a Free Website with Yola.