เมนู ภาษาไทย


English Index page
 

เพื่อนๆที่รักทุกท่าน

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซท์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  นี่คือการมีเวบไซท์ครั้งแรก

และมุ่งหวังว่าจะเป็นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เราพยายามที่จะให้

ท่านรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา  อยู่ที่ไหนและทำอะไรบ้าง ตลอดจนอยากให้ทุกท่าน

ที่มีความสนใจในเรื่องการศึกษาและเวบไซท์โรงเรียนมีส่วนร่วม เพื่อที่จะพัฒนาไป

เรื่อยๆ

นอกจากนี้ เรายังมีส่วนที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนเพื่อที่จะใช้เวบไซท์เป็นแหล่ง

การเรียนรู้และการสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณค่าในการใช้อินเตอร์เน็ตให้ประสบผลสำเร็จ

ที่ดี

หากท่านต้องการอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา พวกเรายินดีอย่างยิ่ง

สำหรับคำถามหรือคำชี้แนะนั้น  โดยเราจะมีการบันทึกเสียงเป็นรายการวิทยุทาง

อินเตอร์เน็ตซึ่งจัดรายการโดยนักเรียนส่วนหนึ่งในเวบไซท์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็น

รายการภาษาไทย แต่จะดีกว่าหากว่ามีการจัดรายการเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น โดยมีครูเป็นผู้คอยดูแลให้คำแนะนำ

เราจะมีการเพิ่มเติมและอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ หวังว่าท่านจะกลับมาดูการ

พัฒนาของเวบไซท์นี้ในโอกาสต่อไป

พบกันใหม่ ด้วยความปรารถนาดี

ผอ.ทองจันทร์  ศรีคำแท้
Clicky Web Analytics
 

Make a Free Website with Yola.