ประกาศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม (เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน)

April 26, 2009

 ด้วยโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  22/2546  สั่ง    วันที่  8  กรกฎาคม  . 2546  เรื่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน     จำนวน  77  รายการ    ราคากลาง 329,309.60 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์)รายละเอียดตามรายการแนบท้ายประกาศนี้

                         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                               1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

                               2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                               3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                               4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่            โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม    วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง          การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                         กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2552  ถึงวันที่   เมษายน  พ.ศ.  2552  ระหว่างเวลา  8.30   ถึงเวลา  16.30   ในวันทำการของทางราชการ    ห้องบริหารทั่วไป  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  9  เมษายน  พ.ศ.  2552  ตั้งแต่เวลา  10.00 – 11.00  น.

                         ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดพร้อมเอกสารสอบราคาได้ที่  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม พ.ศ. 2552  ถึงวันที่   เมษายน พ.ศ. 2552  ระหว่างเวลา  8.30   ถึงเวลา  16.30   หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-4258-7117  ในวันและเวลาราชการ

 

                         ประกาศ    วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2552

 

                                                                                                               นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้

                                                                                             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 

 

เวลาที่เปลี่ยนผ่าน

February 5, 2009

 เวลาที่เริ่มต้นเปิดตัวเวปไซด์ของโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมผ่านมาเกือบครึ่งปี  เรายังยืนยันวัตถุประสงค์เดิม คือ เพื่อการสื่อสาร เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเร...
Continue reading...
 

Blogroll

 

Make a Free Website with Yola.